خدمات عمومیزمين آزما
مدير عامل: آقاي محمدرضا عيوض خاني                   
خدمات نامشخص

تلفن: 66925131 فاکس: 66437326 موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: ميدان توحيد ، خيابان ستارخان ، خيابان کوثر يکم ، شماره 23 ، طبقه سومدوشنبه 1 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت